Przejdź do głównej zawartości
Pomoc/FAQ
Kup za min. 500 zł i skorzystaj DARMOWEJ DOSTAWY. OUTLET dostępny tylko dla członków Klubu MED&BEAUTY!

Czego szukasz?

Regulamin sklepu

SPIS TREŚCI

§1. – Postanowienia wstępne

§2. – Podstawowe definicje

§3. – Warunki świadczenia usług

§4. – Realizacja umowy

§5. Dostawa

§6. Metody płatności

§7. Reklamacje

§8. Odstąpienie od umowy

§9. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

§10. Plasowanie ofert

§11. Dane osobowe w Sklepie

§12. Postanowienia końcowe

§1. [Postanowienia wstępne]

 1. Sklep internetowy MED&BEAUTY, dostępny pod adresem internetowym https://medandbeauty.com/, prowadzony jest przez Szymona Grocholewskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą MED&BEAUTY GROCHOLEWSKI SPÓŁKA JAWNA, ul. 27 grudnia 15A, 64 – 330 Opalenica, NIP:
  7882040978, REGON: 527048220 KRS: 0001071883.
 2. Regulamin dotyczy umów zawieranych przez Sprzedawcę z Klientami, tj. z Konsumentami i Przedsiębiorcami.

§2. [Podstawowe definicje]

 1. Regulamin – niniejszy regulamin.
 2. Sprzedawca – firma MED&BEAUTY GROCHOLEWSKI SPÓŁKA JAWNA, ul. 27 grudnia 15A, 64 – 330 Opalenica, NIP:
  7882040978, REGON: 527048220 KRS: 0001071883
 3. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://medandbeauty.com/.
 4. Klient – Konsument, Przedsiębiorca, Quasi-Przedsiębiorca, dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 5. Konsument – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą (Sprzedawcą) czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Przedsiębiorca – osoba fizyczna (osoba zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że ma ona dla tej osoby charakter zawodowy, wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą.
 7. Quasi-Przedsiębiorca – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 8. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 9. Konto – konto Klienta w Sklepie.
 10. Towar – rzecz ruchoma oferowana w Sklepie, będąca przedmiotem umowy sprzedaży.

§3. [Warunki świadczenia usług]

 1. Usługi świadczone w ramach Sklepu odbywają się drogą elektroniczną.
 2. Usługa, o której mowa w §3.1 wymaga dostępu do sieci internetowej. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta oraz działalnością osób trzecich.
 3. Możliwość składania zamówień w ramach Sklepu dostępna jest 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.
 4. Złożenie zamówienia możliwe jest bez zakładania Konta w Sklepie.
 5. Rejestracja Konta Klienta w Sklepie jest dobrowolna i bezpłatna.
 6. W przypadku informowania przez Sprzedawcę o obniżeniu ceny Produktu obok informacji o obniżonej cenie – Sprzedawca uwidacznia również informację o najniższej cenie tego Produktu, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Jeżeli dany Produkt oferowany jest do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie uwidacznia się również informację o najniższej cenie Produktu, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Produktu do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.

§4. [Realizacja umowy]

 1. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest do wypełnienia internetowego formularza zamówienia. Formularz zamówienia obejmuje dane Klienta, w tym dane identyfikacyjne klienta (m.in. adres, adres dostawy, imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, opcjonalnie nazwa firmy i numer NIP), formę płatności.
 2. Klient składając zamówienie dokonuje wyboru zgodnie z ofertą Sklepu, wskazując: ilość Towaru jaką zamierza nabyć oraz w razie takiej możliwości cechy zamawianego Towaru oraz jego specyfikację.
 3. Zawarcie umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta zamówienia za pomocą formularza.
 4. Jeśli Sprzedawca oferuje możliwość zamówienia Towaru, który wykonywany jest na indywidualne zamówienie Klienta – Klient przesyła (wraz z zamówieniem) do Sprzedawcy treści niezbędne do wykonania Towaru, tj. tekst, grafikę, wymiary, etc., zgodnie z wymaganiami technicznymi zawartymi przy opisie bądź wybiera odpowiednią specyfikację Towaru z podanych przez Sprzedawcę wariantów dostępnych możliwości konfigurowania danego Towaru.
 5. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie drogą elektroniczną. Wiadomość potwierdzająca zamówienie zawiera wszystkie ustalone warunki sprzedaży oraz całkowitą cenę do zapłaty. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 6. W przypadku posiadania przez Klienta większej ilości rabatów pochodzących z kilku źródeł/promocji podlegają one łączeniu/sumowaniu tylko w sytuacji, gdy jest to wyraźnie określone w Regulaminie promocji. W przypadku braku takiej informacji – Klient ma prawo do wyboru jednego rabatu (jednej promocji) przy danym zakupie.

§5. [Dostawa]

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy:
  • przesyłka kurierska,
  • odbiór przesyłki w paczkomacie.
 2. Towar wysyłany do Klienta zapakowany jest w sposób odpowiadający jego właściwościom, tj. w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą w trakcie transportu.
 3. Informacja o kosztach dostawy podawana jest w trakcie wypełnienia przez Klienta formularza zamówienia. Wysokość kosztów wysyłki zależy od ilości zamawianych towarów, wagi, sposobu nadania przesyłki oraz kraju, do którego wysyłane jest zamówienie.

§6. [Metody płatności]

 1. Sprzedawca udostępnia następujące metody płatności:
  • BLIK
  • Przelewy błyskawiczne online
  • Płatności odroczone PayPo, TWISTO
  • Kartą
 2. Sprzedaż dokumentowana jest zgodnie z żądaniem Klienta, tj. w formie faktury VAT lub paragonu. Dowód zakupu dostarczany jest Klientowi drogą elektroniczną.

§7. [Reklamacje]

1. Umową Sprzedaży objęte są Towary nowe. Do umów zobowiązujących do przeniesienia własności Towaru na Konsumenta, w tym w szczególności umów sprzedaży, umów dostawy oraz umów o dzieło będące towarem, nie stosuje się przepisów o rękojmi za wady na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

2. Towaru jest zgodny z Umową, jeżeli zgodne z Umową pozostają w szczególności jego:

a. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;

b. przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia Umowy i który Sprzedawca zaakceptował.

3. Ponadto towar, aby został uznany za zgodny z Umową, musi:

a. nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;

b. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:

– nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,

– przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,

– publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu Umowy;

c. być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;

d. być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi przed zawarciem Umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z Umową w zakresie, o którym mowa w §7.3, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy, wyraźnie został poinformowany, że konkretna cecha Produktu odbiega od wymogów zgodności z Umową określonych w §7.3, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.

5. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową wynikający z niewłaściwego zamontowania Towaru, jeżeli:

a. zostało ono przeprowadzone przez Sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność;

b. niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Konsumenta wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez Sprzedawcę.

6. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Produktu z Umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Produktu, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Towaru lub charakterem braku zgodności Towaru z Umową. Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenie braku zgodności Towaru z Umową, jeżeli brak ten podstępnie zataił.

7. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany. Przy czym Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Produktu z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałaby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową.

8. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca. Konsument udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta Towar na swój koszt. Jeżeli towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Towaru z umową Sprzedawca demontuje Towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Towaru, który następnie został wymieniony.

9. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:

a. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową zgodnie z §7.7 Regulaminu;

b. Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową zgodnie z §7.8 Regulaminu;

c. brak zgodności Towaru z Umową występuje nadal, mimo, że Sprzedawca próbował doprowadzić Produkt do zgodności z Umową;

e. brak zgodności Towaru z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w §7.7 i §7.8 Regulaminu;

f. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

10. Obniżona przez Konsumenta cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z Umową pozostaje do wartości Towaru zgodnego z Umową. Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.

11. Konsument nie może odstąpić od Umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z Umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z Umową jest istotny.

12. Jeżeli brak zgodności z Umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie Umowy Konsument może odstąpić od Umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Konsumenta wraz z Towarami niezgodnymi z Umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z Umową.

13. W razie odstąpienia od Umowy Konsument niezwłocznie zwraca Towary Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

14. Konsument może powstrzymać się z zapłatą ceny do chwili wykonania przez Sprzedawcę obowiązków wynikających z §7. 7 – §7.13.

15. Przepisy wskazane w niniejszym artykule mają zastosowanie do Quasi-przedsiębiorcy.

16. Przepisy wskazane w niniejszym artykule nie mają zastosowania do Przedsiębiorcy. Do przedsiębiorcy zastosowanie znajdują przepisy o rękojmi za wady na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. Okres odpowiedzialności Sprzedawcy w stosunku do Przedsiębiorcy z tytułu rękojmi za wady wynosi 1 rok.

17. Reklamację należy zgłosić pisemnie na adres Sprzedawcy podany w zakładce Kontakt (tj. Med&Beauty – odzież medyczna, ul. Dąbrowskiego 439B, 60-451 Poznań) lub drogą elektroniczną poprzez formularz reklamacyjny, który znajduje się w zakładce „Reklamacje iZwroty”.

19. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Konsumenta składającego reklamację, oraz żądanie Konsumenta w związku z wadą towaru.

20. Sprzedawca – zastrzega sobie – możliwość uznania reklamacji bez konieczności odsyłania Towaru przez Konsumenta.

21. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w §7.17.

22. Sprzedawca zobowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

§8. [Odstąpienie od umowy]

1. Klient, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 100 dni.

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od objęcia Produktu w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę inną niż przewoźnik.

3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie przez podmioty wskazane w ust. 2 ostatniego Produktu, partii lub części.

4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie przez podmioty wskazane w ust. 2 pierwszego z Produktów.

5. Klient może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia przed upływem tego terminu.

6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy. Zaleca się wypełnienie formularza zwrotu w zakładce „Reklamacje i Zwroty”.           Oświadczenie należy przesłać na adres Sprzedawcy, tj. Med&Beauty – odzież medyczna, ul. Dąbrowskiego 439B, 60-451 Poznań.

7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Klienta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

8. Skutki odstąpienia od Umowy:

a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

c. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył klient, chyba że klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

d. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

e. Klient powinien odesłać Towar na adres Sprzedawcy (Med&Beauty – odzież medyczna, ul. Dąbrowskiego 439B, 60-451 Poznań), nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Klient odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

f. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu; jeżeli jednak ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, a Klientowi dostarczono go uprzednio do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia Umowy, Sprzedawca zobowiązany jest do odebrania Produktu na swój koszt. W przypadkach, gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym fakcie oraz o trybie i kosztach zwrotu Produktu będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

g. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

9.Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do Umowy:

a. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

b. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

c. w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,

d. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy i przyjął to do wiadomości,

e. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,

f. w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami,

g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,

h. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, i. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

j. o dostarczenie treści cyfrowych niedostarczonych na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał klientowi potwierdzenie tego,

k. o świadczenie usług, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których Klient wyraźnie zażądał od Sprzedawcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą Klient.

§9. [Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń]

 1. Informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

 • Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§10 [Plasowanie ofert]

 1. Sprzedawca w ramach Sklepu może stosować plasowanie ofert. Przez plasowanie rozumie się przyznawanie określonej widoczności produktom lub wagi nadawanej wynikom wyszukiwania przez Sprzedawcę, który udostępnia funkcję wyszukiwania internetowego w formie, w jakiej zostało przedstawione, zorganizowane lub przekazane niezależnie od wykorzystanych środków technologicznych.
 2. Wyszukanie Produktu wskazanego w wyszukiwarce Sklepu przez Klienta odbywa się poprzez zaprezentowanie Klientowi produktów, które w tytule i treści zawierają wyrażenia adekwatne do wyszukiwanych.
 3. Parametry będące podstawą wyszukiwania mają na celu ułatwić Klientowi wyszukanie interesującego go Towaru.

§11. [Dane osobowe w Sklepie]

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§12. [Postanowienia końcowe]

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu, zmiany kursu walut, zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczna, zmiany danych Sprzedawcy. 

3. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na złożenia i realizowane już zamówienia. Do zamówień złożonych przed zmianą Regulaminu – stosuje się jego dotychczasowe brzmienie. Sprzedawca o zamierzonej zmianie informuje na stronie Sklepu co najmniej na 30 dni wcześniej.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

Koszyk

close
  logo

  Twój koszyk jest pusty

  Przejdź do sklepu